Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Mateřská škola Žabka, Brno, příspěvková organizace

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ a platbě školného /úplata za vzdělávání/

pro školní rok 2017/2018

         Stravné i školné se hradí bezhotovostní platbou:

a/         trvalým bankovním příkazem /vrácení přeplatků 1x ročně/

b/         poštovní poukázkou /pokud nevlastníte účet/

Všechny informace o platbách získáte u vedoucí stravování paní Baštové /tel. 546 217 298/.

Žádáme rodiče, aby zadali trvalý příkaz z účtu na úhradu stravného i školného k 1. září. Trvalý příkaz zadejte prosím na období září až červen /tj. 10 plateb /. Každému strávníkovi je přidělen variabilní symbol, který je nutné uvést při zadávání trvalého příkazu /při chybném zadání nebude možno platbu identifikovat/.Variabilní symbol pro úhradu stravného a školného je vyznačen na formuláři „informace ke stravování“ a je stejný pro obě platby. Platby za školné a stravné sečtěte do jedné položky!!

Přidělený variabilní symbol bude platný po celou dobu docházky do MŠ.

Vzdělávání se poskytuje dětem bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (děti s povinnou předškolní docházkou).

Veškeré platby lze uhradit i jednorázově za celý školní rok.

Číslo účtu MŠ:   

KB 39234621/0100

Variabilní symbol částka pro trvalý příkaz stravného:                

strávníci 3-6 let         800,-- Kč měsíčně / 35,00 Kč den/

strávníci od 7 let         900,-- Kč měsíčně /39,00 Kč den/

školné:                      300,-- Kč měsíčně

Neplacení školného a stravného je důvodem k ukončení docházky do MŠ.     

V případě nepřítomnosti se dítě ze stravování musí odhlásit den předem do 11.00 hod.

u vedoucí stravování na tel. čísle 546 217 298, kuchyně 546 212 837 nebo zápisem do sešitu, který je umístěn v šatně dětí před třídou.

Pouze první den nepřítomnosti si rodiče mohou odebrat oběd do jídlonosiče od 10.00 do 11 hod. v kuchyni. Odběr stravy je nutno hlásit v kuchyni do 9.00 hodin ráno na tel. čísle

546 217 298 nebo 546 212 837. Pokud dítě pokračuje v nepřítomnosti v MŠ je povinností rodičů dítě ze stravování odhlásit.

Všechna odebraná strava včetně svačinek je určena k okamžité spotřebě!

N e o d h l á š e n é  obědy  propadají ! Zvýhodněnou cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole/vyhláška č.107/2008 Sb. o školním stravování § 4 odst.9/.Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy /tj. včetně osobních a věcných nákladů cca 65,-- Kč za jeden den/.

         Přeplatky stravného ze zadaných trvalých příkazů budou převedeny na Váš účet po skončení školního roku. Prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky ke stravování /platí pouze pro nové strávníky/.

V rámci doplňkové činnosti mateřské školy je možný odběr obědů do jídlonosičů ze školní jídelny v ceně 65,-- Kč za jeden oběd. Veškeré informace u vedoucí stravování paní Baštové osobně nebo na tel. čísle 546 217 298.

V mateřské škole neposkytujeme dietní stravování. V případě diagnostikované nemoci, u které je potřeba dodržovat dietní stravování, je nutná dohoda s vedoucí stravování o donášce vlastní stravy do MŠ. Diagnostikovaná nemoc u dítěte musí být doložena potvrzením odborného lékaře.