Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Mateřská škola Žabka, Brno,  

                 příspěvková organizace

 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ a platbě školného

/úplata za vzdělávání/

pro školní rok 2016/2017

 

Stravné i školné se hradí bezhotovostní platbou:

a/ trvalým bankovním příkazem /vrácení přeplatků 1x ročně/

b/ poštovní poukázkou /pokud nevlastníte účet/

 

Všechny informace o platbách získáte u vedoucí stravování paní Baštové /tel. 546 217 298/.

Žádáme rodiče, aby zadali trvalý příkaz z účtu na úhradu stravného i školného k 1. září. Trvalý příkaz zadejte prosím na období září až červen /tj. 10 plateb /. Každému strávníkovi je přidělen variabilní symbol, který je nutné uvést při zadávání trvalého příkazu /při chybném zadání nebude možno platbu identifikovat/.Variabilní symbol pro úhradu stravného a školného je vyznačen na formuláři „informace ke stravování“ a je stejný pro obě platby.

Platby za školné a stravné sečtěte do jedné položky!!

 

Přidělený variabilní symbol bude platný po celou dobu docházky do MŠ.

Děti v posledním ročníku /předškoláci/ jsou od úplaty osvobozeny. Školné platí i děti s odkladem školní docházky.

Veškeré platby lze uhradit i jednorázově za celý školní rok.

 

Číslo účtu MŠ:

KB 39234621/0100

Variabilní symbol : částka pro trvalý příkaz stravného:

strávníci 3-6 let 700,-- Kč měsíčně / 32,00 Kč den/

strávníci od 7 let 800,-- Kč měsíčně /36,00 Kč den/

školné:  300,-- Kč měsíčně

 

Neplacení školného a stravného je důvodem k ukončení docházky do MŠ.

V případě nepřítomnosti se dítě ze stravování musí odhlásit den předem do 12.00 hod. u vedoucí stravování na tel. čísle 546 217 298, kuchyně 546 212 837 nebo zápisem do sešitu, který je umístěn v šatně dětí před třídou.

 

Pouze první den nemoci si rodiče mohou odebrat oběd do jídlonosiče od 10.00 do 11 hod. v kuchyni. Odběr stravy je nutno hlásit v kuchyni do 9.00 hodin ráno na tel. čísle 546 217 298 nebo 546 212 837. Pokud dítě pokračuje v nemoci, bude ze stravování odhlášeno.

 

Všechna odebraná strava včetně svačinek je určena k okamžité spotřebě!

N e o d h l á š e n é obědy propadají ! Zvýhodněnou cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole/vyhláška č.107/2008 Sb. o školním stravování § 4 odst.9/.Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy /tj. včetně osobních a věcných nákladů cca 66,-- Kč za jeden den a 70,-- Kč u sedmiletých dětí/

Přeplatky stravného ze zadaných trvalých příkazů budou převedeny na Váš účet po skončení školního roku. Při nástupu v září prosíme o pečlivé vyplnění přihlášky ke stravování /platí pouze pro nové strávníky/.

V rámci doplňkové činnosti mateřské školy je možný odběr obědů do jídlonosičů ze školní jídelny v ceně 60,-- Kč za jeden oběd. Veškeré informace u vedoucí stravování paní Baštové osobně nebo na tel. čísle 546 217 298.

 

V mateřské škole neposkytujeme dietní stravování. V případě diagnostikované nemoci, u které je potřeba dodržovat dietní stravování, je nutná dohoda s vedoucí stravování o donášce vlastní stravy do MŠ. Diagnostikovaná nemoc u dítěte musí být doložena potvrzením odborného lékaře.